Formulari d'inscripció
imatge slider
CENTRE EDUCATIU

PROFESSOR/A RESPONSABLE DEL VÍDEO

ALUMNES

Nom i cognoms dels alumnes responsables del vídeo (5 com a màxim):

URL DEL VÍDEO:
EXPLICACIÓ DEL VÍDEO:Per formalitzar la vostra inscripció heu de llegir i acceptar els punts següents:
   He llegit i accepto les bases de participació bases, autoritzant el tractament de les dades personals per a les finalitats establertes.
   Autoritzo el tractament de les dades personals amb la finalitat de gestionar la participació a l’activitat, confirmant la veracitat de les mateixes i declarant que les dades personals adjuntes han estat recavades segons la normativa actual de protecció de dades
   Autoritzo rebre informació sobre actes i activitats que organitzi l’FCRi, per mitjans electrònics o per correu convencional.
   Autoritzo la comunicació de les dades personals per tal de ser trameses a d’altres entitats relacionades amb l’activitat de l'FCRi, perquè em puguin enviar informació sobre actes i activitats que cregui que puguin ser del meu interès, per mitjans electrònics o per correu convencional.

Nota Legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades i gestionades d’acord amb la normativa esmentada i amb la màxima confidencialitat per la responsable del tractament de les dades personals, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.

Les persones titulars de les dades personals podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Aquests drets podran ser exercitats per les persones titulars o, si escau, per qui les representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça següent: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 – Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de la persona titular de les dades personals, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, tot indicant com a referència 'Ref. LOPD FCRI' així com el contingut del dret que es desitja exercir.

Les úniques responsables de la veracitat i correcció de les dades personals seran les mateixes persones titulars, tot exonerant la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquestes.